اولین بلیط بلیط صورتی همیشه ما!

سال 2020 سالی بود که به عنوان سالی که بسیاری از ما تغییرات زیادی را به یاد آورد به یادگار می ماند. سخت بود ، اما همچنین چیزهای جدید زیبا و خاطرات خارق العاده ای برای ما به ارمغان آورد. بنابراین بسیاری از ما منتظر 2021 بودیم و فقط منتظر پایان سال 2020 بودیم ، اما در عین حال ، سال گذشته همه چیزهایی را که باید قدردان آنها باشیم ، در چشم انداز قرار داد. این به وضوح به ما نشان داد که ما چقدر برای سیاره خود ارزش قائل هستیم ، آزادی های روزمره ما واقعاً برای ما چه معنی دارد و چقدر چیزهای ساده در زندگی را مسلم می دانیم – مانند توانایی در آغوش گرفتن و لمس کردن افرادی که عشق...

Read More