Monthly Archives فوریه 2021

اولین بلیط بلیط صورتی همیشه ما!

سال 2020 سالی بود که به عنوان سالی که بسیاری از ما تغییرات زیادی را به یاد آورد به یادگار می ماند. سخت بود ، اما همچنین چیزهای جدید زیبا و خاطرات خارق العاده ای برای ما به ارمغان آورد. بنابراین بسیاری از ما منتظر 2021 بودیم و فقط منتظر پایان سال 2020 بودیم ، اما در عین حال ، سال گذشته همه چیزهایی را که باید قدردان آنها باشیم ، در چشم انداز قرار داد. این به وضوح به ما نشان داد که ما چقدر برای سیاره خود ارزش قائل هستیم ، آزادی های روزمره ما واقعاً برای ما چه معنی دارد و چقدر چیزهای ساده در زندگی را مسلم می دانیم – مانند توانایی در آغوش گرفتن و لمس کردن افرادی که عشق...

Read More